Paprika (Kẻ trộm giấc mơ)

Studio: Madhouse

Director: Kon Satoshi

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch:
  • Timing:
  • Typesetting:
  • Encode:
  • QC:

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes