AKIRA

Studio: Tokyo Movie Shinsha

Director: Ōtomo Katsuhiro

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch: KiOZ
  • Timing:
  • Typesetting:
  • Encode:
  • QC:

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes